Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2019

13:20
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viairmelin irmelin
13:20
3131 6bef 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viairmelin irmelin
13:14
Reposted frompffft pffft viatfu tfu
13:11
13:11
13:10
7567 ab48
13:09
13:08
6888 cda4
13:08
1464 e9e1 500
Reposted frompapaj papaj viatfu tfu
13:07
1543 1b9e 500
Reposted fromfungi fungi viatfu tfu
13:05
6685 bfa1
13:05
1565 835c
Reposted fromfungi fungi viaszydera szydera
13:04
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaszydera szydera
13:04
Nie ma co kochać tych, Którzy nie mają czym kochać
— Tymek "Klubowa suka"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
13:04
7890 175f
13:04
13:04
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viadancingwithaghost dancingwithaghost
13:04
13:03
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
13:03
Reposted fromsann sann viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl