Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

18:25
1771 8e0f 500
Reposted fromgosand gosand viazupson zupson
18:24
7910 e716
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viacandycamilla candycamilla
18:19
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
17:47
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
17:44
6464 5584 500
Aleksandra Steć - "Dotyk Twoich słów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
17:43
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viaszydera szydera
17:42
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
17:42
1972 1a09
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
17:42
8994 8949 500
Reposted frommartrol martrol viaszydera szydera

August 18 2018

22:19
1533 ef85 500
Reposted fromtfu tfu viazupson zupson
22:18
22:16
3641 e51e 500
Reposted fromdilma dilma viadancingwithaghost dancingwithaghost
22:15
6375 f44f 500
22:15
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
22:15
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
22:14
1459 18ee 500
Reposted fromRowena Rowena viaszydera szydera
22:14
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viaszydera szydera
22:13
6694 c40d
22:13
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
22:12
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl