Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

10:28
10:27
7486 2c86 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

May 02 2017

12:15
9391 ae29 500
Reposted fromnatory natory viapersona-non-grata persona-non-grata
12:14
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
12:14
4599 d290
Reposted frommentha mentha viapersona-non-grata persona-non-grata
12:13
12:12
12:09

Weź mię, ja umrę przy tobie,
Nie lubię świata.

— Adam Mickiewicz
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszydera szydera

April 26 2017

19:33
3117 c63d
19:30
6559 7675
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
19:30

Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?

— Jodi Picoult "To, co zostało"

April 16 2017

16:12
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viatellmetruth tellmetruth
16:11
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viarefuge refuge
16:11
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viaszydera szydera
16:11
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaszydera szydera
16:10
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromMissMurder MissMurder viaszydera szydera
16:10
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
16:09
Abrakebabra
Reposted frompankamien pankamien viaRevv Revv
16:08
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
16:08
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl